เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/3634
วันที่: 18 เมษายน 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเครดิตภาษีของเงินปันผลมาตรา 47 ทวิ
ข้อกฎหมาย: บุคคลธรรมดาได้รับเงินปันผลที่บุคคลธรรมดาได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่
ข้อหารือ: ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ
50 ของกำไรสุทธิ บุคคลธรรมดาหารือว่า จะได้รับเครดิตภาษีของเงินปันผลในการคำนวณ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับกรณีที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 หรือไม่
แนววินิจฉัย: กฎหมายมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า ให้ผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ข)
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามตามกฎหมายไทย ได้รับ
เครดิตภาษีโดยให้นำอัตราภาษีเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสีย หารด้วยผลต่างของหนึ่ง
ร้อยลบด้วยอัตราภาษีเงินได้ดังกล่าวนั้น ได้ผลลัพธ์เท่าใดให้คูณด้วยจำนวนเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของ
กำไรที่ได้รับ ดังนั้น กรณีที่บุคคลธรรมดาได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แทนการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร กรณีดังกล่าว
จึงถือว่าเป็นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่ประกอบกิจการปิโตรเลียมเช่นเดียวกัน ฉะนั้น หาก
บริษัทที่จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นบริษัทไทย และบุคคลธรรมดาผู้รับเงินปันผลเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือ
มีภูมิลำเนาในประเทศไทย บุคคลธรรมดาจึงมีสิทธิได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32374

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020