เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2406
วันที่: 12 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/6(3), มาตรา 91/5(6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 413) พ.ศ. 2545
ข้อหารือ: นาง ร. ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี กรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 402) พ.ศ. 2545 กำหนดให้ลดอัตราภาษีธุรกิจ
เฉพาะตามมาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร จากร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 0.1 เป็นการ
ชั่วคราว สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2545 แล้วนั้น ท่านประสงค์ที่จะขอให้ขยายระยะเวลาการ
ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะต่อไปอีก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนช่วงเศรษฐกิจวิกฤติในขณะนี้
แนววินิจฉัย: กรณีดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
รัษฎากร (ฉบับที่ 413) พ.ศ. 2545 กำหนดให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/6(3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สำหรับรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ จากกิจการ
ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 91/5(6) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะ
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
เลขตู้: 66/32304


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020