เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2501
วันที่: 14 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ข้อหารือ: บริษัท พ. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทออสเตรเลีย จำกัด (บริษัท ฟ.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายออสเตรเลีย มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ แก่
บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท ฟ. จะให้บริการดังกล่าวในต่างประเทศ โดยไม่มีการถ่ายทอดข้อมูลที่มีข้อหวงกันแต่
อย่างใดทั้งสิ้น และผลงานคำปรึกษาต่าง ๆ ทั้งหมดตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ให้บริการตามสัญญาฯ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งหมดบริษัทฯ หารือว่า เมื่อบริษัทฯ จ่าย
ค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวให้กับบริษัท ฟ.บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากการให้บริการตามสัญญาดังกล่าว เป็นการให้บริการรับจ้างโดยทั่วไป ซึ่งไม่มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลที่มีสิทธิหวงกันแต่ประการใด ดังนั้น การให้บริการดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็นกำไรจาก
ธุรกิจ ฉะนั้น เมื่อ บริษัท ฟ. ให้บริการในต่างประเทศ โดยไม่ผ่านสถานประกอบการถาวรใน
ประเทศไทย บริษัท ฟ. จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยจากค่าจ้างที่รับตามสัญญา
ดังกล่าว ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง แห่งความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศออสเตรเลียเพื่อ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ และมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 และเมื่อ
บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้ บริษัท ฟ. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด
เลขตู้: 66/32310


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020