เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2405
วันที่: 12 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของสาขาพรรคการเมือง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50 ทวิ, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ
ข้อหารือ: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับการสอบถามจากพรรคการเมืองถึงแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของสาขาพรรคการเมืองที่ได้ชำระราคาค่าบริการโทรศัพท์ให้แก่ บริษัท ทศท
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรณีดังกล่าวสาขาพรรคการเมืองจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่ง
ให้กรมสรรพากรหรือไม่ และหากสาขาพรรคการเมืองต้องหักภาษี ณที่จ่ายจะต้องหักในอัตราภาษีใดและมี
วิธีการอย่างไร
แนววินิจฉัย: กรณีสาขาพรรคการเมืองจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ ให้แก่บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) สาขาพรรคการเมืองซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0
ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544 ฯ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544
และนำส่งภาษีที่ต้องหักไว้ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นั้นภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินไม่ว่าสาขาพรรคการเมืองจะได้หักภาษีไว้แล้ว
หรือไม่ตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.
4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.
115/2545 ฯ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ในนามของสาขาพรรคการเมืองให้แก่ บริษัท ทศทฯ ผู้ให้บริการตามมาตรา 50 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 66/32303

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020