เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2152
วันที่: 4 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการบริหารสถานีลูกข่ายโทรคมนาคม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), มาตรา 91/3(3), มาตรา 91/10 วรรคห้า
ข้อหารือ: บริษัท ส. ได้ทำสัญญาให้บริการบริหารสถานีลูกข่ายโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท
กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ซึ่งตามสัญญาบริษัทฯ จะต้องดำเนินการติดตั้งโครงข่ายระบบดาวเทียมให้เสร็จสิ้นพร้อมใช้งาน
ตามจำนวนสถานีที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรดาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้กระทำขึ้นหรือจัดหามาไว้สำหรับดำเนินการตามสัญญานี้ ให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การโทรศัพท์ฯ ทันที เมื่อบริษัทฯ ส่งมอบและผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการ
ขององค์การโทรศัพท์ฯ แล้ว องค์การโทรศัพท์ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการเดินสายและติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ
เพื่อให้บริการและเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ ตามการใช้งานจริงด้วยตนเอง
ส่วนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ให้บริการบำรุงรักษาโครงข่ายและสถานีลูกข่ายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอด
เวลาโดยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ตลอดอายุสัญญา และบริษัทฯ จะมีรายได้ที่เรียกเก็บจากองค์การโทรศัพท์ฯ
ในการให้บริการดังกล่าว
บริษัทฯ จึงหารือว่า รายได้ที่เรียกเก็บจากบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตาม
สัญญาดังกล่าว ถือว่าเป็นรายได้จากการให้บริการ ซึ่งจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0
ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: ตามสัญญาดังกล่าวพิจารณาภาระภาษีของบริษัทฯ ได้ดังนี้
1. กรณีบริษัทฯ โอนทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ให้ ทศท. ถือเป็นการขายตามมาตรา
91/1(4) แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร อยู่ในบังคับ
ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(6) มาตรา 91/6(3) และมาตรา 91/10 วรรคห้า แห่ง
ประมวลรัษฎากร
กรณีการโอนสังหาริมทรัพย์ให้ ทศท. ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) และ
(9) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 และมาตรา 79/3(1)
แห่งประมวลรัษฎากร
2. กรณีการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายดาวเทียม การบำรุงรักษาโครงข่ายและสถานีลูก
ข่าย และการจัดฝึกอบรมและให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่พนักงานของ ทศท. ตามสัญญาดังกล่าว ถือว่า
เป็นการให้บริการและเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อ ทศท. เปลี่ยน
เป็นบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตามสัญญา บริษัท
ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงมีหน้าที่คำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3.0 ทั้งนี้
ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.
4/2528 ฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.
104/2544 ฯ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544
เลขตู้: 66/32293

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020