เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/2499
วันที่: 14 มีนาคม 2546
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอประกันการชำระภาษีเงินได้สำหรับค่าเช่าที่ได้รับล่วงหน้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39, มาตรา 40(5), ประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
ข้อหารือ: นาย อ. ได้ให้บริษัท ค. เช่าที่ดิน ซึ่งมีอายุการเช่า 27 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2545
โดยจดทะเบียนเช่าและได้รับค่าเช่าล่วงหน้าทั้งหมดเป็นเงิน 26,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้หักภาษี
ณ ที่จ่ายไว้จำนวน 1,300,000 บาท ต่อมามีญาติได้แนะนำว่าจะต้องเสียภาษีเงินได้จากการให้เช่าที่ดิน
ด้วย จึงมีความประสงค์จะขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2545 ในปีแรก โดย
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.93 ปีภาษี 2545 ไว้ตามใบเสร็จเลขที่ 000001 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2545
จำนวนเงิน 91,203.70 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไว้ก่อน ส่วนที่เหลือจะขอนำไปยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อถึงกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการในแต่ละปีภาษี โดย
ขอทำประกันการชำระหนี้ด้วยที่ดินโฉนดอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3 งาน 0.7 วา
ราคาประเมินตารางวาละ 7,500 บาท เป็นเงิน 2,760,000 บาทไว้ก่อน
แนววินิจฉัย: นาย อ. ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้ามาแล้ว ไม่ใช่เป็นแต่เพียงสิทธิเรียกร้องที่
จะได้รับในภายหน้า จึงเป็นเงินได้ที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีในปีที่ได้รับเงินมาแล้วตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึงมี
หน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวทั้งหมดมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ในปีที่ได้รับเงินได้นั้น หรือจะ
ขอรับประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการ
เงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ก็ได้ ซึ่งวางหลักการไว้ว่า ให้ผู้ให้เช่าซึ่งเป็น
ผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉลี่ยเงินได้ดังกล่าว ตามส่วนแห่งจำนวนปีของอายุ
การเช่า ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้ยื่นรายการเงินได้และชำระภาษีเงินได้จากเงินค่าเช่าที่
เฉลี่ยเป็นรายปีตามจำนวนปีของอายุการเช่าเป็นการล่วงหน้าให้เสร็จสิ้นไปในปีที่ได้รับเงินได้พึงประเมิน
นั้นก็ได้ ดังนั้นการที่นายอภิรัฐฯ จะขอยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้สำหรับค่าเช่าที่ได้รับล่วงหน้า
จำนวนเงิน 26,000,000 บาท เฉลี่ยเป็นรายปีของระยะเวลาการเช่าเมื่อถึงกำหนดยื่น
แบบแสดงรายการแต่ละปี โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงไม่อาจกระทำได้
เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
เลขตู้: 66/32308


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020