เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/1893
วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
ข้อกฎหมาย: ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการซื้อขายโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดยในการซื้อโทรศัพท์ บริษัทฯ จะรับสินค้าเข้าสต๊อก และจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกแต่ละรุ่น
สินค้ารวมทั้งระบุหมายเลขเครื่อง (SERIAL NO.) และในการขายโทรศัพท์ให้ลูกค้าปลีก บริษัทฯ จะตัด
จ่ายออกไปโดยหมายเลขเครื่องที่แท้จริงของสินค้าไม่ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุไว้ในใบกำกับภาษี
เป็นเหตุให้หมายเลขเครื่องในรายงานสินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯ ไม่ตรงกับหมายเลขเครื่องของสินค้า
ที่แท้จริงในสต๊อกสินค้า จึงหารือว่าบริษัทฯ สามารถจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหมายเลขเครื่อง
โดยหมายเลขเครื่องที่ระบุในรายงานสินค้าและวัตถุดิบไม่ตรงกับหมายเลขเครื่องที่แท้จริงในสต๊อกสินค้า
ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ประกอบการ
ลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 29
เมษายน พ.ศ. 2542 ซึ่งการจัดทำรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบนั้น ไม่จำเป็นต้องจัดทำเรียง
ตามหมายเลขเครื่อง เพียงแต่มีปริมาณสินค้ารับจ่ายถูกต้อง โดยจำนวนสินค้าคงเหลือในสต๊อกสินค้านั้น
ต้องมีจำนวนเท่ากับจำนวนสินค้าในรายงานสินค้าและวัตถุดิบเป็นสำคัญ
เลขตู้:

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020