เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กต 0706/พ./1706
วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการเช่าห้องพัก
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8), มาตรา 77/1(9), มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2, มาตรา 78/1, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542 ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2535 มีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการให้บริการให้เช่าเครื่องเรือน และได้แจ้งเพิ่มสาขาที่
1 และประเภทกิจการให้บริการที่พักอาศัยและที่จอดรถ และบริการอื่น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2535
สถานประกอบการตั้งอยู่ที่เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ต่อมาวันที่ 6 พฤศจิกายน 2535 บริษัทฯ ได้
ยื่นแบบคำขอ (ภ.พ.02) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ตั้งแต่เดือนภาษีพฤศจิกายน 2535
เป็นต้นไป บริษัทฯ ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก โดยบริษัทฯ ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
ผู้เช่าห้องพักมีสิทธิเลือกชั้นและห้องพักได้ และการเช่าแต่ละห้องต้องทำสัญญาเช่าและวางเงินมัดจำ
เงินประกันความเสียหาย พร้อมชำระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือนเสมอ เมื่อผู้เช่าครอบครองห้องพักแล้ว
ผู้อื่นจะเข้าไปในห้องพักไม่ได้ นอกจากผู้เช่าจะอนุญาตหรือผู้เช่าจะนำผู้อื่นเข้ามาพักอาศัยได้ ผู้เช่าต้อง
จ่ายค่าเช่าและค่าบำรุงรักษาตามราคาที่ตกลงตามสัญญาเช่าซึ่งรวมค่าใช้ห้องเช่า เครื่องเฟอร์นิเจอร์
สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการดูแลห้องเช่าที่มีการเปลี่ยนผ้าปูเตียงให้วันเว้นวัน แต่ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์ และค่าซักผ้าผู้เช่าต้องจ่ายตามจำนวนที่ใช้จริง นอกจากนี้บริษัทฯ จะออกบัตรประจำตัวให้แก่
ผู้อาศัยในห้องเช่าทุกราย เพื่อให้สามารถเข้าห้องเช่า รวมทั้งใช้บริการในสิ่งอำนวยความสะดวกใน
บริเวณสถานที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดด้วย
บริษัทฯ จึงขอทราบว่า การประกอบกิจการของบริษัทฯ ในการให้บริการให้เช่าอาคาร
ที่พักอาศัยพร้อมให้บริการอื่น ถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
81(1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร หรือเป็นการประกอบกิจการโรงแรม ซึ่งต้องนำรายได้จากค่าเช่า
ห้องพักมารวมคำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมค่าบริการอื่น เพื่อบริษัทฯ จะได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง
ต่อไป
แนววินิจฉัย: การประกอบกิจการของบริษัทฯ เข้าลักษณะการประกอบกิจการในลักษณะทำนองเดียวกันกับ
โรงแรม (Serviced apartment) เป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร
ประกอบกับข้อ 9 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.90/2542 เรื่อง การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 81(1)(ต) การโอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 77/1(8) และ (9) และการให้บริการตามมาตรา 77/1(10)
แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตามมาตรา
78/1 แห่งประมวลรัษฎากร และมีสิทธินำภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารและการให้บริการไปหักออกจาก
ภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้
เลขตู้: 66/32267

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020