เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0706/พ./522
วันที่: 17 มกราคม 2546
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับทำบัญชี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ฌ)
ข้อหารือ: การประกอบกิจการรับทำบัญชี โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า สำนักงานประกอบกิจการรับทำบัญชี
ให้แก่บริษัท ห้างร้านทั่วไป สำนักงาน เข้าใจว่าการประกอบกิจการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการประกอบ
วิชาชีพอิสระในฐานะผู้ทำบัญชี ซึ่งเป็นวิชาชีพอิสระที่มีพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ควบคุม และ
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต่อกระทรวงพาณิชย์และแจ้งรายชื่อบริษัท ห้างร้าน ที่สำนักงานรับจัดทำบัญชี
ให้ รายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฌ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร สำนักงานจึงหารือว่า ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: การให้บริการการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้นจึงจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81(1)(ฌ) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีสำนักงานประกอบกิจการรับทำบัญชีให้แก่บริษัท ห้างร้าน
ทั่วไป รายได้ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฌ) แห่ง
ประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้: 66/32198


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020