เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานประจำสาขาในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3538 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2545
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.14)/492 วันที่ : 10 พฤษภาคม 2545
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านอยู่อาศัย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4127 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2545
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาล่วงหน้า
         (ภ.ง.ด.93) จากเงินค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4141 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอลดหย่อนภาษีเงินได้ของนักวิจัยชาวญี่ปุ่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4153 วันที่ : 20 พฤษภาคม 2545
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากวิชาชีพอิสระ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4394 วันที่ : 23 พฤษภาคม 2545
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินประกันการเช่าอาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/4697 วันที่ : 30 พฤษภาคม 2545
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการได้รับโอนหุ้นจากการแปลงหนี้เป็นทุน
         ของลูกหนี้ธนาคารตามแผนฟื้นฟูกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3516 วันที่ : 1 พฤษภาคม 2545
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายเงินไปประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.493 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2545
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรับเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3717 วันที่ : 14 พฤษภาคม 2545

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020