เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4 : 5
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเบี้ยเลี้ยงของผู้ฝึกงานด้านธุรกิจชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.608 วันที่ : 4 มิถุนายน 2545
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินได้ไปต่างประเทศ ราย บริษัท ไพรมัส ลีสซิ่ง จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.611 วันที่ : 4 มิถุนายน 2545
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5015 วันที่ : 4 มิถุนายน 2545
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการชำระค่าบริการวงจรความเร็วสูงระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5016 วันที่ : 4 มิถุนายน 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอยกเว้นเงินเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5178 วันที่ : 11 มิถุนายน 2545
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการพิจารณาทบทวนขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ
         (ภ.ง.ด.54) และนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5210 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545
7.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีให้อสังหาริมทรัพย์แก่บุตร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5212 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการร้องคัดค้านการขายทอดตลาด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5213 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการบังคับจำนองที่ดินที่จดจำนองเป็นประกันการผ่อนชำระ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5214 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีขายเสาเข็มคอนกรีตชนิดเจาะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/5216 วันที่ : 12 มิถุนายน 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020