เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล
         ระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8902 วันที่ : 1 ตุลาคม 2545
2.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการเสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8970 วันที่ : 4 ตุลาคม 2545
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/8972 วันที่ : 4 ตุลาคม 2545
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอขยายเวลาการยื่นแบบ  ภ.ง.ด.50
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9020 วันที่ : 8 ตุลาคม 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดการแสดงวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9106 วันที่ : 10 ตุลาคม 2545
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นายจ้างจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการ
         ให้แก่พนักงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9107 วันที่ : 10 ตุลาคม 2545
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0811/9180 วันที่ : 15 ตุลาคม 2545
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับกรรมสิทธิ์ในอาคารเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9247 วันที่ : 17 ตุลาคม 2545
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดการแข่งม้าเพื่อการกุศล
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9371 วันที่ : 22 ตุลาคม 2545
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9372 วันที่ : 22 ตุลาคม 2545

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020