เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ธุรกิจแฟ็กเตอริง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/938 วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2545
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าใช้จ่ายค่าโฆษณา
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./939 วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2545
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาแก้ไขที่อยู่ในแบบพิมพ์ใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการ
         จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 11 ราย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./940 วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2545
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./1153 วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ
         เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1214 วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2545
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอายุความการขอคืนเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ./185 วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2545
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจัดสรรเงินคืนแก่เจ้าหนี้ในธุรกรรมประเภทต่าง ๆ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1292 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2545
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/293 วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 25454
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของหน่วยงานย่อยโรงงานยาสูบ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./1327 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2545
10.
เรื่อง : ภาษีอากรค้าง กรณีร้องคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1328 วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2455

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020