เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนเมษายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับตรวจสอบบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2805 วันที่ : 2 เมษายน 2545
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขอยกเว้นภาษีเงินเดือน ค่าชดเชย และค่าบอก
         กล่าวล่วงหน้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2806 วันที่ : 2 เมษายน 2545
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการซื้อขายน้ำยางสด
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2835 วันที่ : 3 เมษายน 2545
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการได้รับค่าตอบแทนของลูกจ้างขององค์การสหประชาชาติ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2837 วันที่ : 3 เมษายน 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
         เพื่อการเลี้ยงชีพ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2973 วันที่ : 4 เมษายน 2545
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีจดทะเบียนถอนคืน
         การให้ตามคำสั่งศาล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.191 วันที่ : 12 เมษายน 2545
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ)
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.198 วันที่ : 12 เมษายน 2545
8.
เรื่อง : การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีรับเงินค่าตอบแทนในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.200 วันที่ : 12 เมษายน 2545
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าใช้จ่ายของผู้มีเงินได้จากการประกอบกิจการ
         ให้เช่าวีดีโอ และวีดีโอซีดี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2841 วันที่ : 3 เมษายน 2545
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานออกจากงานระหว่างปี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/3176 วันที่ : 19 เมษายน 2545

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020