เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9835 วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2545
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9970 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2545
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ของ สำนักงาน
         ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/9994 วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2545
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ อากรแสตมป์ กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์
         ยกเว้น ภาษีอากรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10308 วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินปันผล และ ผลขาดทุนจากการซื้อหุ้น
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10487 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2545
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการโอนสิทธิ การรับคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/10489 วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2545
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีตัวแทนรับขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ โดยอากาศยาน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9837 วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2545
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติให้ยกเว้น การชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำเข้าสินค้า
         เพื่อทำการฆ่าเชื้อแล้วนำกลับ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./9838 วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2545
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเก็บสำเนา ใบกำกับภาษี และใบแนบใบกำกับภาษี ไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.06)/พ./124 วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2545
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการโอนขายบัญชีลูกหนี้การค้า และ สินค้าคงเหลือ
เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.07)/180 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020