เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมกราคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขาย Wettem 3083
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./740 วันที่ : 25 มกราคม 2545
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีไม่สามารถพิสูจน์การจ่ายค่านายหน้าจริง
เลขที่หนังสือ : กค 0811/742 วันที่ : 25 มกราคม 2545
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ จากการได้รับเงินชดเชยภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/757 วันที่ : 28 มกราคม 2545
4.
เรื่อง : การออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/758 วันที่ : 28 มกราคม 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าสิทธิประโยชน์
         ในการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสะดวกซื้อค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้า และค่าตั้งโชว์สินค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0811/821 วันที่ : 29 มกราคม 2545
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าบริการให้แก่ ผู้ประกอบการในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./822 วันที่ : 29 มกราคม 2545
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อและขอขยายเวลาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./853 วันที่ : 30 มกราคม 2545
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/877 วันที่ : 30 มกราคม 2545
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการตรวจนับสินค้ารถยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0811(กม.06)/พ./149 วันที่ : 29 มกราคม 2545
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากการ
         ขอลาออกก่อนครบเกษียณอายุ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/904 วันที่ : 31 มกราคม 2545

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020