เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3
1.
เรื่อง : เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการลูกเสือ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.792 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2545
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ของนักแสดงสาธารณะ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.799 วันที่ : 18 กรกฎาคม 2545
3.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ การรับชำระหนี้ของสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.804 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2545
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นรางวัล ส่วนลด
         หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.949 วันที่ : 29 กรกฎาคม 2545
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการเครดิตเงินปันผล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.950 วันที่ : 29 กรกฎาคม 2545
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นคำร้องขอคืนภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.986 วันที่ : 31 กรกฎาคม 2545
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดการแข่งม้าการกุศล
เลขที่หนังสือ : กค 0811/ก.989 วันที่ : 31 กรกฎาคม 2545
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6092 วันที่ : 8 กรกฎาคม 2545
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6174 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2545
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการสวนสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/6175 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020