เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
1.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติม
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./1961 วันที่ : 5 มีนาคม 2545
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้การสนับสนุนการแข่งขัน
         กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./1855 วันที่ : 1 มีนาคม 2545
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด
         และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./1958 วันที่ : 5 มีนาคม 2545
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/1971 วันที่ : 5 มีนาคม 2545
5.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2001 วันที่ : 6 มีนาคม 2545
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปัญหาในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อนำสินค้ากลับเข้ามาในราชอาณาจักร
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2024 วันที่ : 7 มีนาคม 2545
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการรับชำระหนี้บางส่วนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2048 วันที่ : 28 มีนาคม 2545
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิคระหว่าง
         รัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2049 วันที่ : 8 มีนาคม 2545
9.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0811/2050 วันที่ : 8 มีนาคม 2545
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าของผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งประกอบการอยู่
         ในเขตอุตสาหกรรมส่งออก
เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ./2251 วันที่ : 15 มีนาคม 2545

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020