เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8970
วันที่: 4 ตุลาคม 2545
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีการเสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 30
ข้อหารือ: มารดา นาง ก. ได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ เนื่องจากไม่อยู่ในบังคับต้องเสีย
ภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ปรากฏว่า นาง ก. ได้รับหนังสือแจ้ง
ให้เสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากร ลงวันที่ 24 เมษายน 2545 และเมื่อชำระค่าอากรและค่าเพิ่มอากร
แล้ว จึงได้รับคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ นาง ก. มิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงค่าอากรแสตมป์ แต่เนื่องจากกรมที่ดิน
มิได้เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์ในขณะที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2536 ทำให้
ถูกเรียกเก็บค่าอากรย้อนหลัง จึงขอให้พิจารณาให้ความถูกต้องและความยุติธรรม
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งให้เสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากร หาก
นาง ก. ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิคัดค้านหนังสือดังกล่าวข้างต้นได้ โดยต้องอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งให้เสียค่าอากรและค่าเพิ่มอากร
ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร และหากนาง ก. มิได้อยู่ในประเทศไทย หรือมีเหตุจำเป็นจนไม่
สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาอุทธรณ์ได้ ก็สามารถยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร ณ
สำนักงานสรรพากรภาค เพื่อขอขยายกำหนดเวลาการยื่นอุทธรณ์ ตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31958


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020