เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8972
วันที่: 4 ตุลาคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 85/15, มาตรา 86
ข้อหารือ: บริษัทฯ ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บรรดาอำนาจในการจัดการกิจการและ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ จึงตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย
พุทธศักราช 2483 ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พบว่า บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ค่าเช่า ซึ่ง
ประกอบด้วยค่าเช่าอาคาร ค่าไฟฟ้า ค่ากระดาษชำระ ต่อบริษัท น. ซึ่งบริษัท น.กำลังอยู่ระหว่าง
ดำเนินการฟื้นฟูกิจการ กรรมการของบริษัทฯ จึงได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากการฟื้นฟูกิจการของบริษัท น.
ในมูลหนี้ค่าเช่าดังกล่าว ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท น. มีคำสั่งอนุญาตให้
บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้ดังกล่าว โดยรวมดอกเบี้ยแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
17,684,471.62 บาท ทั้งนี้ เมื่อชำระหนี้แล้ว บริษัท น. ต้องการให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ
ออกใบกำกับภาษีสำหรับมูลหนี้ค่าเช่าในส่วนของค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ ค่ากระแสไฟฟ้า และ
ค่าบริการส่วนกลาง จึงหารือว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการอย่างไร ให้ถูกต้องสำหรับ
การออกใบกำกับภาษี
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตามข้อเท็จจริง เมื่อบริษัทฯ ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
บรรดาอำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ จะตกอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตาม
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 อย่างไรก็ตาม ศาลยังมิได้มีคำพิพากษาให้
บริษัทฯ ล้มละลาย บริษัทฯ จึงยังมิได้เลิกกิจการตามมาตรา 1236(5) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมิได้แจ้งเลิกกิจการตามมาตรา 85/15 แห่ง
ประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียน
2. กรณีบริษัท น. ซึ่งเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ประสงค์ที่จะชำระหนี้สำหรับมูลหนี้ค่าเช่าในส่วน
ของค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าบริการส่วนกลาง โดยชำระให้แก่
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ และเนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดในฐานะ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนอยู่ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่จัดการกิจการและ
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี ในนาม
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉพาะค่าบริการซึ่งสามารถแยกออกจากค่าเช่าพื้นที่ได้ ค่า
กระแสไฟฟ้า และค่าบริการส่วนกลาง ทั้งนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช
2483 ประกอบกับมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31959


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020