เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9371
วันที่: 22 ตุลาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดการแข่งม้าเพื่อการกุศล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ธ)
ข้อหารือ: มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งม้าเพื่อการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ จึงขอให้พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจัดการแข่งม้าเพื่อการกุศล
ในครั้งนี้ให้ด้วย
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถาน
สาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่
12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ไม่เข้าลักษณะเป็น "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับจากการจัดการแข่งม้าเพื่อการกุศล หากมูลนิธิฯ ไม่นำผลกำไรไป
ใช้จ่ายในทางอื่น นอกจากเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศ เข้าลักษณะเป็นการ
ให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น มูลนิธิฯ จึง
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/32000

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020