เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9180
วันที่: 15 ตุลาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 360)
ข้อหารือ: บริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายได้หารือเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินได้จากการ
ปลดหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีข้อเท็จจริงว่าลูกค้าของบริษัทฯ เป็นบริษัทจำกัด ได้ทำสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543 โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ซึ่งสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
มีข้อกำหนดว่าเจ้าหนี้ตกลงลดเงินต้น ดอกเบี้ยตั้งพักแก่ลูกหนี้รวมถึงการไม่คิดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยจะปลดหนี้เงินต้นที่ลดและดอกเบี้ยตั้งพักให้แก่ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้
ตามการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครบถ้วนแล้ว และลูกหนี้ตกลงจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เป็นรายเดือนมี
กำหนดระยะเวลา 5 ปี
บริษัทฯ เห็นว่า ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542 ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้ลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่ได้รับ
จากการลดหรือปลดหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีข้อความตอนท้ายระบุว่า "ทั้งนี้ เฉพาะการ
ปลดหนี้ที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544" ซึ่งเป็น
เพียงกรอบเวลาให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เท่านั้น ดังนั้น หากลูกหนี้และเจ้าหนี้
ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ลูกหนี้ย่อมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องคำนึงว่าเจ้าหนี้จะลดหรือปลดหนี้แก่ลูกหนี้เมื่อใด และลูกหนี้สามารถนำ
เงินได้จากการลดหรือปลดหนี้ดังกล่าวมารับรู้รายได้ในปีบัญชีที่ทำสัญญาได้ทันที บริษัทฯ จึงหารือว่าความ
เห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: ตามข้อเท็จจริงลูกหนี้ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินซึ่งได้
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ได้ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้จะปลดหนี้เงินต้นที่ลดและดอกเบี้ยตั้งพักให้แก่ลูกหนี้เมื่อลูกหนี้ได้ดำเนินการชำระหนี้
ตามสัญญาดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว ดังนั้น หากเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินได้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ภายใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ลูกหนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2542 และมาตรา 4 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 399) พ.ศ.
2545
เลขตู้: 65/31982


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020