เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9106
วันที่: 10 ตุลาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดการแสดงวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
ข้อกฎหมาย: มาตรา 39
ข้อหารือ: มูลนิธิฯ ได้ยื่นคำขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีจัดให้มีการแสดง
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรแสดงวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ไปช่วยเหลือด้านทุน
การศึกษาพระราชทานแก่บุตรกำพร้าเนื่องจากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมด้วยโรคเอดส์
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลนิธิฯ เป็นมูลนิธิที่ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือ
สถานสาธารณกุศล ไม่เข้าลักษณะเป็น "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น รายได้จากการจัดการแสดง
ดังกล่าวของมูลนิธิฯ จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่อย่างใด
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับจากการจัดการแสดงดังกล่าว หากมูลนิธิฯ ไม่นำผลกำไรไปจ่ายใน
ทางอื่น นอกจากเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศ ได้รับยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 81(1)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31971

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020