เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9020
วันที่: 8 ตุลาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ วรรคแรก, มาตรา 27 วรรคสอง
ข้อหารือ: บริษัท ก. ได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 โดยมีข้อเท็จจริงดังนี้
1. บริษัทฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2533 บริษัทฯ ถูกศาลล้มละลาย
กลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2545 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ลูกหนี้ และตั้งบริษัท A เป็นผู้ทำ
แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ลูกหนี้ เป็นคดีของศาลล้มละลายกลาง
2. บริษัท A ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ขอ
ขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และชี้แจงว่าบริษัทฯ ผู้ทำแผนฟื้นฟูได้เข้าทำหน้าที่จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการของ
บริษัทฯ ลูกหนี้ ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลางเมื่อต้นปี พ.ศ. 2545 โดยคาดว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ
ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2545 บริษัทฯ ผู้ทำแผนฟื้นฟูจึงขอขยายเวลาการยื่นแบบ
ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ออกไป
ภายในเดือนตุลาคม 2545
3. สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่และสำนักงานสรรพากรภาคเห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ขยาย
กำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2544 ออกไปภายในเดือนตุลาคม 2545 ตามที่บริษัทฯ ผู้ทำแผนฟื้นฟูร้องขอ
แนววินิจฉัย: การที่บริษัทฯ ตกอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามคำสั่งของศาลล้มละลายกลางตั้งแต่วันที่ 25
มกราคม 2545 ในคดีของศาลล้มละลายกลางตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฯ ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2545 ถือได้ว่า บริษัทฯ มีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ตามกำหนดเวลาได้
ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2544 ของบริษัทฯ ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 ทั้งนี้ ตามมาตรา 3 อัฎฐ วรรคแรก
แห่งประมวลรัษฎากร โดยบริษัทฯ ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน
ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 63/31964


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020