เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/8902
วันที่: 1 ตุลาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72)ฯ
ข้อหารือ: บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศโดย
เรือเดินทะเลที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยและได้รับส่งเสริมการลงทุนโดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้หารือว่า ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาการส่งเสริมการลงทุนแล้วบริษัท
สามารถจดทะเบียนขอยกเว้นภาษีเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ.
2540 ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72) เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้
จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 และ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.110/2541 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนขอ
ยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2541 หรือไม่ และหากเรือที่บริษัทใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศมีรายได้จากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยไม่ได้เข้าหรือออกจากประเทศไทย รายได้
ดังกล่าวจะยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 หรือไม่
แนววินิจฉัย: ภายหลังจากที่บริษัทพ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว หากบริษัทใช้เรือที่
จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ และมี
คนประจำเรือที่มีสัญชาติไทยในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 314) พ.ศ.2540 บริษัทจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ
เจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72) ฯ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541
สำหรับประเด็นรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวนั้น หมายความรวมไปถึงการขนส่งระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีก
ประเทศหนึ่งโดยไม่จำต้องมีการขนส่งผ่านเข้าหรือออกจากประเทศไทยด้วย
เลขตู้: 65/31956

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020