เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0706/9247
วันที่: 17 ตุลาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีได้รับกรรมสิทธิ์ในอาคารเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502, มาตรา 56 ทวิ วรรคหนึ่ง, 56 ทวิ วรรคสอง, มาตรา 5(1)(ค)
ข้อหารือ: กรณีได้รับกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีครึ่งปี ตามมาตรา 56 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่ และจะหักค่าใช้จ่ายจากการได้
รับกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตามมาตรา 5(1)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.
2502 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. เมื่อครบกำหนดอายุตามสัญญาเช่า กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างตึกแถวได้ตกเป็นของเจ้าของ
ที่ดิน ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ไม่อยู่ในบังคับต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้ตามมาตรา 56 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 ทวิ
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
2. เนื่องจากตามที่หารือ เป็นกรณีการเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างตึกแถว ดังนั้น ใน
การหักค่าใช้จ่ายจึงเป็นไปตามมาตรา 5(1)(ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
เลขตู้: 65/31989

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020