เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/9107
วันที่: 10 ตุลาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นายจ้างจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(1), มาตรา 48(1)
ข้อหารือ: สมาคมฯ ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณีกรมสรรพากรมีแนววินิจฉัยว่า ค่า
เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ที่นายจ้างจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานและลูกจ้างจัดเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร อันมีผลให้นายจ้างต้องรวมค่า
เบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวเป็นรายได้ของพนักงานเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่า
การที่นายจ้างทำประกันชีวิตและสุขภาพให้แก่พนักงาน ถือเป็นการโอนความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายใน
การบริหารให้กับบริษัทประกันภัยในการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน จึงขอหารือกรมสรรพากรในประเด็น
ค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ที่นายจ้างออกให้ ควรถือว่าเป็นรายได้ของลูกจ้างหรือไม่อย่างไร
แนววินิจฉัย: เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ที่นายจ้างออกให้ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มที่พนักงาน
หรือลูกจ้างได้รับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานจะต้อง
นำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 48(1) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31972


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020