เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6174
วันที่: 10 กรกฎาคม 2545
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/2(6), มาตรา 91/5(6)
ข้อหารือ: เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2532 นาย ว. ได้ซื้อบ้านและที่ดินที่กรุงเทพมหานคร โดยมิได้มีการ
แจ้งย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน ต่อมาวันที่ 21 มีนาคม 2537 ได้ขายบ้านและที่ดินดังกล่าวในราคา
700,000 บาท ราคาประเมิน 806,960 บาท นาย ว. มีความเห็นว่าการนับระยะเวลาการถือครอง
อสังหาริมทรัพย์ควรนับระยะเวลาที่ได้มีการจองและระยะเวลาการก่อสร้างบ้านรวมในเวลาห้าปีนับแต่
วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ด้วย และกรณีการนับระยะเวลาการอยู่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์ควรนับ
ระยะเวลาการอยู่อาศัยจริงแม้ไม่มีการแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน นาย ว. ขอทราบว่า
1. การขายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
2. หากต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะนำเงินค่าอากรแสตมป์มาหักกลบกับภาษีธุรกิจเฉพาะได้
หรือไม่ รวมทั้งขอให้งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มด้วย
แนววินิจฉัย: 1. กรณีที่ นาย ว. ได้ซื้อบ้านและที่ดินมาเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2532 และขายไปเมื่อวันที่
21 มีนาคม 2537 รวมระยะเวลาการถือครองทั้งสิ้น 4 ปี 7 เดือน เข้าลักษณะเป็น
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3(6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่
244) พ.ศ. 2534 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2(6) แห่งประมวลรัษฎากร
ในอัตราร้อยละ 3.0 ของยอดรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์และภาษีท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมเป็นร้อยละ 3.3 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ตามมาตรา 91/5(6)และ
มาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้ราคาที่ได้รับหรือราคาตามสัญญาขายบ้านและที่ดิน แต่ไม่
น้อยกว่าราคาพึงได้รับตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าและเพื่อเป็น
การบรรเทาภาระภาษี เนื่องจาก นาย ว. ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี จึงให้งดเบี้ยปรับสองเท่าของเงิน
ภาษีที่ต้องเสียตามมาตรา 89(2) และมาตรา 91/21(6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ข้อ
11 และข้อ 13 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.81/2542 ฯ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ส่วน
การยกเว้นเงินเพิ่มนั้น กรณีดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจกระทำได้
2. กรณีที่ นาย ว. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วย่อมมีสิทธิยื่น
คำร้องขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้เสียไป ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันเสียอากร
ตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขตู้: 65/31785

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020