เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.989
วันที่: 31 กรกฎาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดการแข่งม้าการกุศล
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ธ)
ข้อหารือ: มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้ความสนับสนุนการจัดการแข่งม้าการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์หลักต่อการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่ว
ประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2545 มูลนิธิฯ จึงขอให้พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจัดการแข่งม้าการกุศลในครั้งนี้ด้วย
แนววินิจฉัย: 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถาน
สาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)ฯ ลงวันที่
12 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่ง
ประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม รายรับจากการจัดการแข่งม้าการกุศลนัดดังกล่าว หากมูลนิธิฯ ไม่นำผล
กำไรไปใช้จ่ายในทางอื่น นอกจากเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศ เข้าลักษณะเป็นการ
ให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น จึงได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31821

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020