เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/6175
วันที่: 10 กรกฎาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการให้บริการสวนสัตว์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8), มาตรา 81(1)(ฏ)
ข้อหารือ: กรณีบริษัท อ. ประกอบกิจการนำเที่ยวและนำลูกค้าไปเที่ยวบริษัทสวนสัตว์เปิด บริษัทฯ ต้อง
จ่ายค่าบัตรผ่านประตู ค่าชมการแสดงและค่าอาหารกลางวันให้แก่บริษัทสวนสัตว์เปิด ซึ่งบริษัทฯ จะหัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินดังกล่าวแก่บริษัทสวนสัตว์เปิด แต่บริษัท
สวนสัตว์เปิดไม่ยอมให้บริษัทฯ หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยแจ้งว่า บริษัทสวนสัตว์เปิดประกอบกิจการ
สวนสัตว์เปิดซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วย บริษัทฯ ได้หารือว่าบริษัทฯ
ต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากเงินที่จ่ายบริษัทสวนสัตว์เปิดหรือไม่ และถ้าต้องหักจะหักจากรายการ
ใดบ้าง และถ้าบริษัทสวนสัตว์เปิดยืนยันไม่ให้หักบริษัทฯ ต้องปฏิบัติอย่างไร
แนววินิจฉัย: บริษัทสวนสัตว์เปิดประกอบกิจการสวนสัตว์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ฏ)
แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้จากค่าผ่านประตู ค่าชมการแสดงที่บริษัทฯ จ่าย ซึ่งเป็นเงินได้ที่
บริษัทสวนสัตว์เปิดได้รับจากการประกอบกิจการให้บริการสวนสัตว์ เข้าลักษณะเป็นค่าบริการเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว
แก่บริษัทสวนสัตว์เปิด จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 12/1 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544 ฯ ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544 สำหรับเงินได้จาก
การขายอาหารให้แก่ผู้ใช้บริการสวนสัตว์ ไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตาม
คำสั่งกรมสรรพากรฯ ฉบับดังกล่าว แต่อย่างใด
เลขตู้: 65/31786

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020