เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.986
วันที่: 31 กรกฎาคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นคำร้องขอคืนภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 ตรี
ข้อหารือ: นาง ส. ได้มีหนังสือลงวันที่ 23 เมษายน 2545 ร้องเรียนว่าได้ชำระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้เกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษี เนื่องจากคำนวณภาษีไว้ผิดพลาด สำหรับปีภาษี
พ.ศ. 2535 และปีภาษี พ.ศ. 2541 เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,680.76 บาท และ 4,936.69 บาท
ตามลำดับ และมีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินดังกล่าว
แนววินิจฉัย: ไม่อาจพิจารณาคืนและขยายกำหนดเวลาขอคืนเงินภาษีตามมาตรา 27 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากรได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรให้อำนาจไว้
เลขตู้: 65/31818


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020