เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5213
วันที่: 12 มิถุนายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการร้องคัดค้านการขายทอดตลาด
ข้อกฎหมาย: มาตรา 12
ข้อหารือ: สำนักงานสรรพากรจังหวัดได้หารือกรณีนาง จ. ได้มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมและให้งด
การขายทอดตลาดที่ดินของนาย ป. และนาย พ. หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. ผู้ค้างชำระ
ภาษีอากร โดยชี้แจงว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของมารดาซึ่งเสียชีวิตแล้ว และได้ขายฝากกับนาย ป.
และได้ไถ่ถอนไปก่อนที่เจ้าพนักงานทำการยึดประมาณ 18 ปี โดยมิได้จดทะเบียนการไถ่ถอนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งนาง จ. เป็นผู้รับมรดกและได้ครอบครองทำกินหลังจากไถ่ถอนประมาณ 2 ปี
แนววินิจฉัย: เนื่องจากปรากฏหลักฐานของทางราชการว่านาย ป. หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.
ผู้ค้างชำระภาษีอากร เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว การที่นาง จ.ได้มีหนังสือร้องขอ
ความเป็นธรรมและให้งดการขายทอดตลาดที่ดินเป็นเพียงการกล่าวอ้าง โดยไม่มีพยานเอกสารสนับสนุน
แต่อย่างใด แสดงว่าคำร้องขอนั้นไม่มีมูล และเป็นเพียงคำร้องที่ยื่นเข้ามาเพื่อประวิงให้ชักช้า ตาม
ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากร ตามมาตรา 12 แห่ง
ประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2539 ข้อ 12(1) จังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่งยึดทรัพย์สิน จึงสามารถ
ดำเนินการตามระเบียบของกรมสรรพากรได้ต่อไป
เลขตู้: 65/31524

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020