เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5214
วันที่: 12 มิถุนายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการบังคับจำนองที่ดินที่จดจำนองเป็นประกันการผ่อนชำระ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 12
ข้อหารือ: 1. กรณีผู้ค้างภาษีอากรนำทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนมาจดจำนองเป็นประกันการชำระ
หนี้ภาษีอากรของตนต่อกรมสรรพากรตามระเบียบฯ ต่อมาผู้ค้างภาษีอากรผิดนัดการชำระหนี้เป็นเหตุให้
กรมสรรพากรต้องดำเนินการทางศาลเพื่อสั่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ภาษีอากรที่
ค้างอยู่ในกรณีนี้ ผู้ค้างภาษีอากรอาจไม่ต้องรับผิดในหนี้ภาษีอากรที่ยังขาดอยู่ตามมาตรา 733 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเห็นควรใช้อำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ยึดทรัพย์ที่
จำนองนำออกขายทอดตลาด หรือดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์ซึ่งจำนองและให้
ขายทอดตลาดโดยติดภาระจำนอง หากขายทอดตลาดทรัพย์ที่จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ก็สามารถทำการ
เร่งรัดเอากับทรัพย์สินอื่นของผู้ค้างภาษีอากรได้อีก
2. กรณีผู้ค้างภาษีอากรนำทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาจดจำนองเป็นประกันการ
ชำระหนี้ภาษีอากรต่อกรมสรรพากรตามระเบียบฯ ต่อมาผู้ค้างภาษีอากรผิดนัดการชำระหนี้ในกรณีนี้
กรมสรรพากรต้องดำเนินการทางศาลเพื่อสั่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเท่านั้น จะใช้อำนาจตามมาตรา 12
แห่งประมวลรัษฎากร ยึดทรัพย์ที่จำนองขายทอดตลาดไม่ได้ เนื่องจาก ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ของผู้ค้าง
ภาษีอากร
แนววินิจฉัย: กรณีผู้ค้างภาษีอากรนำทรัพย์สินของตนหรือของบุคคลอื่นมาจดจำนองเป็นประกันการชำระ
หนี้ภาษีอากรกับกรมสรรพากรนั้น เมื่อผู้ค้างภาษีอากรผิดนัดชำระหนี้กรมสรรพากรควรพิจารณาดำเนินการ
ในแต่ละกรณีดังนี้
1. กรณีผู้ค้างภาษีอากรนำทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกมา
จดจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ภาษีอากรกับกรมสรรพากรตามระเบียบฯ ต่อมาหากผู้ค้างภาษีอากร
ผิดนัดการชำระหนี้ กรมสรรพากรไม่จำต้องฟ้องบังคับจำนองเสมอไป หากทรัพย์สินที่จำนองนั้นไม่พอที่จะ
ชำระหนี้ กรมสรรพากรสามารถฟ้องคดีบังคับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้สามัญเพื่อยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดได้
และหากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ยังสามารถดำเนินการยึดทรัพย์สินอื่นของผู้ค้างภาษีอากรนำมาชำระหนี้ได้อีก
2. กรมสรรพากรมีอำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของ
ผู้ค้างภาษีอากร เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากร ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะติดจำนอง
หรือไม่ก็ตาม
3. กรณีผู้ค้างภาษีอากรนำทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกมาจดจำนองเป็นประกัน
การชำระหนี้ภาษีอากรกับกรมสรรพากรตามระเบียบฯ ต่อมาผู้ค้างภาษีอากรผิดนัดการชำระหนี้
กรมสรรพากรจะต้องฟ้องบังคับจำนองเอากับทรัพย์สินจำนองเท่านั้น จะใช้อำนาจตามมาตรา 12 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดไม่ได้ เนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ของผู้ค้าง
ภาษีอากร
เลขตู้: 65/31525


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020