เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.608
วันที่: 4 มิถุนายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเบี้ยเลี้ยงของผู้ฝึกงานด้านธุรกิจชาวต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41, มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้รับผู้ฝึกงานด้านธุรกิจ (Business Trainee) ชาวต่างประเทศจำนวน 7 คน
เข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส โดยมีระยะเวลาฝึกงาน
ประมาณ 10-16 เดือน ทั้งนี้ผู้ฝึกงานดังกล่าวจะได้รับเงินเบี้ยลี้ยงต่อเดือนจากรัฐบาลฝรั่งเศสใน
ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักและอาหารระหว่างการฝึกงานในประเทศไทย นอกจาก
เบี้ยเลี้ยงจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ และรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้จ่ายเงินอื่นใดให้แก่ผู้ฝึกงานอีก บริษัทฯ จึง
ขอหารือว่า เงินเบี้ยเลี้ยงที่ผู้ฝึกงานดังกล่าวได้รับในประเทศฝรั่งเศสจะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรมสรรพากรขอเรียนว่า กรณีเงินเบี้ยเลี้ยงที่ผู้ฝึกงานด้านธุรกิจสัญชาติฝรั่งเศสและมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศฝรั่งเศสได้รับจากรัฐบาลฝรั่งเศสสำหรับการเข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ ในประเทศไทยเข้า
ลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทย ซึ่งบุคคลผู้มีเงินได้
ดังกล่าวมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่ง
ประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี หากเงินเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้มีเงินได้ในฐานะที่
เป็นผู้ฝึกงานธุรกิจเพื่อความมุ่งประสงค์ในการครองชีพและการฝึกอบรมนั้นแล้ว เงินเบี้ยเลี้ยงดังกล่าว
ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย ตามข้อ 20 ข) แห่งอนุสัญญาระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ประกอบกับมาตรา 3 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505
เลขตู้: 65/31482


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020