เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/5015
วันที่: 4 มิถุนายน 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(18)(ค), มาตรา 83/6
ข้อหารือ: บริษัท อ. จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินประเภทชื่อและผลประโยชน์ในสิทธิในการเป็น
เจ้าของข้อมูลและชื่อเสียงทางการค้ากับบริษัท ว. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ เมื่อวันที่
31 มกราคม 2541 มูลค่าตามสัญญา 2,400,000 เหรียญสหรัฐฯ จ่ายเป็นงวดรายปี จำนวน 5 งวด
และได้โอนเงินชำระครั้งแรกวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541 จำนวน 900,000 เหรียญสหรัฐฯ แต่บริษัทฯ
ได้นำมูลค่าของสัญญาทั้งหมดจำนวน 2,400,000 เหรียญสหรัฐฯ มาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ
10.0 และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.36 ซึ่งเกินกว่าจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากเงินที่
ชำระ และได้นำใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มของ
เดือนภาษีกุมภาพันธ์ 2541 บริษัทฯ ขอให้กรมสรรพากรอนุโลมให้ถือว่าบริษัทฯ ได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ครบถ้วนแล้ว
แนววินิจฉัย: กรณีบริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.36 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541 นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่
บริษัท ว. ในต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษี ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10.0 ของมูลค่าตามสัญญาจำนวน 2,400,000 เหรียญสหรัฐฯ นั้น บริษัทฯ
มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรไปถือเป็นภาษีซื้อของเดือนภาษีกุมภาพันธ์
2541 ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(18)(ค) และมาตรา 77/1(22) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31491


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020