เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/ก.198
วันที่: 12 เมษายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขอขยายเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก (พิเศษ)
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 อัฏฐ
ข้อหารือ: สำนักงานคุมประพฤติในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่วางฎีกาเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวใน
สังกัด ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก (พิเศษ) สำหรับเงินได้ที่จ่ายในปี พ.ศ. 2544 ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2545 แล้ว แต่มีเงินได้ที่จ่ายให้ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2544
และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2544 ยังมิได้นำมารวมเพื่อยื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด.1 ก
(พิเศษ) ดังกล่าว จึงขอให้กรมสรรพากรพิจารณาขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก (พิเศษ) ออกไป
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง เมื่อสำนักงานคุมประพฤติในส่วนภูมิภาคได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก (พิเศษ)
ภายในกำหนดเวลาแล้ว และมีรายการบางส่วนยังมิได้แสดงรายการไว้ในแบบ ภ.ง.ด.1 ก (พิเศษ)
ที่ได้ยื่นไว้นั้น สำนักงานคุมประพฤติในส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ต้องยื่นรายการเพิ่มเติมในส่วนที่ยังมิได้ยื่นให้
ครบถ้วนและถือว่าได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก (พิเศษ) ภายในกำหนดเวลาแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ต้อง
ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการตามมาตรา 3 อัฏฐ แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้: 65/31369


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020