เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2973
วันที่: 4 เมษายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการออกหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 42(17), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)ฯ
ข้อหารือ: ในเดือนธันวาคม 2544 ได้มีการจัดตั้งและขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
โดยบริษัทจัดการจำนวน 4 บริษัท ดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก. จำนวน 4 กองทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ท. จำนวน 1 กองทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธ. จำนวน 1 กองทุน
4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ว. จำนวน 3 กองทุน
ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพให้กับบริษัทจัดการซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเพื่อถือปฏิบัติเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมี
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง หลักฐานการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อการยกเว้น
ภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 25
มกราคม พ.ศ.2545 ซึ่งข้อความในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่
กำหนดไปแล้วดังกล่าว แตกต่างกับประกาศกรมสรรพากรดังกล่าวเล็กน้อย และบริษัทจัดการทั้ง 4 บริษัท
ได้จัดทำและส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปยังผู้ซื้อหน่วยลงทุนไป
บ้างแล้ว
สมาคมฯ จึงขอผ่อนผันให้บริษัทจัดการทั้ง 4 บริษัทใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามรูปแบบและมีข้อความที่แต่ละบริษัทฯ ได้จัดทำแล้วตามที่ส่งไปประกอบการ
พิจารณา สำหรับการรับรองเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวประจำปี 2544 และสมาคมฯ จะได้แจ้งให้
บริษัทสมาชิกดำเนินการจัดทำและแก้ไขหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้
ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าวสำหรับรายการที่เกิดขึ้นในปี 2545 เป็นต้นไป
แนววินิจฉัย: ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถใช้หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพตามที่ได้ส่งไปประกอบการพิจารณา ออกให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประจำปี 2544 ได้
เลขตู้: 65/31350

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020