เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/2805
วันที่: 2 เมษายน 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการรับตรวจสอบบัญชี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(6)
ข้อหารือ: ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซี. ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชีนิติบุคคลทั่วไปประเภทเดียว ในการ
ดำเนินการห้างฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหลายคน และจะจ่ายค่าบริการตาม
ผลงานที่ตรวจสอบ ห้างฯ เข้าใจว่าเงินได้ของห้างฯ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่ง
ประมวลรัษฎากร หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาในอัตราร้อยละ 70 จึงได้หารือว่าความเข้าใจของห้างฯ
ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: เงินได้ที่ห้างฯ ได้รับจากการประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี เข้าลักษณะเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ
30 หรือหักตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 6(2) และมาตรา 6 วรรคสอง แห่ง
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
เลขตู้: 65/31338

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020