เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/1548
วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8), มาตรา 42(11), มาตรา 50(4)
ข้อหารือ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคคลทั่วไปและ หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรณีสำนักงานฯ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงานภาคเอกชนจะ
มีการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว) เมื่อสำนักงานฯ จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตาม
สัญญา สำนักงานฯ จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของเงินที่จ่ายในแต่ละงวด ในกรณีสำนักงานฯ
ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานฯ ไม่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย นอกจากนี้ สำนักงานฯ
ยังได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยแก่หน่วยงานภาคเอกชนและบุคคล
ทั่วไป (หัวหน้าโครงการ) หรือหน่วยงานภาครัฐและบุคคลทั่วไป โดยทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยซึ่งมีหน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานภาครัฐ
และบุคคลทั่วไป เป็นผู้รับทุนร่วมกัน เมื่อสำนักงานฯ จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยตามสัญญาแก่ผู้ร่วมรับทุนที่
เป็นหน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป สำนักงานฯ จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ดังนั้น จึงขอ
ทราบว่ากรณีที่สำนักงานให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่ผู้ร่วมรับทุนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและบุคคลทั่วไป
สำนักงานฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อัตราใด และมีวิธีการคำนวณอย่างไร
แนววินิจฉัย: เงินทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจ่ายให้แก่ผู้ร่วม รับทุนใน
ลักษณะเหมาจ่ายโดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ตามผลสำเร็จของงานที่กำหนดในสัญญา และ เงินทุนที่จ่ายถูก
นำไปใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และค่าวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยผลงานวิจัยตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานฯ
เงินทุนอุดหนุนดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่
เข้าลักษณะเป็นรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(11) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีสำนักงานฯ จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่
บุคคลธรรมดาและหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ร่วมรับทุนฯ อันเข้าลักษณะเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
สำนักงานฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินที่จ่าย ตามมาตรา
50(4) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31268


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020