เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/877
วันที่: 30 มกราคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 9, มาตรา 70
ข้อหารือ: บริษัท ด. จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเทียบเท่าเงินตรา
ต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันโอนหนึ่งวัน เป็น
เกณฑ์ในการคำนวณภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษี และบริษัทฯ ได้มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินตราไทยและได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตรา
ร้อยละ 10 จากนั้นจึงได้นำเงินปันผลซึ่งได้หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วให้ธนาคารพาณิชย์โอนเป็นเงินตรา
ต่างประเทศไปให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ จึงขอทราบว่า ความเข้าใจของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่ โดย
สรรภากรภาคเห็นว่า กรณีตามข้อเท็จจริงมีแนวการพิจารณา 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 การที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราไทย เทียบเท่า
เงินตราต่างประเทศ เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร เป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีและนำส่ง
เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามอัตรา
อ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไป ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งโดยปกติ
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันหนึ่ง ๆ จะถูกประกาศในวันถัดไปข้างหน้า 1 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามความใน
ข้อ 1 แห่งคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.71/2541 เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็น
เงินตราไทยในการปฏิบัติการเพื่อหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 70 และมาตรา 70
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร การออกใบกำกับภาษีและการลงรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ลงวันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. 2541
กรณีที่ 2 การที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ หากบริษัทฯ ได้ตกลงเงื่อนไข
ในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินตราไทย แม้บริษัทฯ จะต้องแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงิน
ต่างประเทศตามจำนวนเงินที่ตกลงไว้เพื่อส่งให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ การจ่ายเงินได้ พึงประเมินดังกล่าว
ต้องถือว่า เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินตราไทย กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ จะใช้อัตราอ้างอิง
ประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศ
เป็นเงินตราไทยของวันถัดไป ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ป.71/2541 ฯ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทางโทรศัพท์จากบริษัทฯ และสรรพากรภาคได้ความว่า
ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการจ่ายเป็นเงินตราไทยและ ได้หักภาษีไว้ใน
อัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินตราไทยที่ได้จ่าย แล้วจึงนำเงินปันผลหลังจากหักภาษีแล้วไปให้
ธนาคารพาณิชย์แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อส่งไปให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่มีการ
จ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการนำจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายไปอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือจ่ายเงินปันผลเป็น
หน่วยเงินตราต่างประเทศแต่ประการใด แต่ในการยื่นรายการนำส่งภาษีที่ได้หักไว้บริษัทฯ มิได้นำ
เงินปันผลตามจำนวนที่จ่ายเป็นเงินตราไทยมาแสดงในแบบแสดงรายการ บริษัทฯ นำจำนวนเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศซึ่งได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศมาคิดคำนวณเป็น เงินตราไทยโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันโอนหนึ่งวันเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
และยื่นรายการ
แนววินิจฉัย: การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จะ
ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้เป็น
อัตราแลกเปลี่ยนในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยของวันถัดไปตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ในการคำนวณหักภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 65/31242

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020