เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/757
วันที่: 28 มกราคม 2545
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการได้รับเงินชดเชยภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8), มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502
ข้อหารือ: นาย ก. ประกอบกิจการซื้อมาขายไปและส่งออก สินค้าเครื่องเรือนและเครื่องแต่งบ้านที่ทำ
ด้วยไม้และเหล็กและเครื่องอะไหล่เพลาขับเคลื่อนเรือหางยาวจากต่างประเทศ เมื่อได้ส่งสินค้า
ดังกล่าวให้ลูกค้าในต่างประเทศ กรมศุลกากรให้สิทธิพิเศษชดเชยภาษีในการส่งสินค้าประเภทดังกล่าวไป
ต่างประเทศ ทำให้สินค้าประเภทดังกล่าวของประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้และ
ยังมีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากการเป็นผู้ประกอบการส่งออก นาย ก. หารือว่า
เงินได้จากเงินชดเชยและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจะหัก ค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 80 ได้
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่ นาย ก.ได้รับเงินค่าชดเชยภาษีและกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม ข้อเท็จจริง
ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร และ
เงินได้พึงประเมินดังกล่าวพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 ไม่ได้กำหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็น
การเหมาไว้ ดังนั้น เงินได้พึงประเมินของ นาย ก. จึงต้องหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร
ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502
เลขตู้: 65/31236

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020