เมนูปิด

 

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ./740
วันที่: 25 มกราคม 2545
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขาย Wettem 3083
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80
ข้อหารือ: บริษัท ร. จำกัด เป็นผู้ผลิตอนุพันธ์สารเคมีชื่อ Wettem 3083 ซึ่งเป็นวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ผลิตยากำจัดวัชพืช Wettem 3083 เป็นอนุพันธ์สารเคมีของเวทติ้งเอเจนต์ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
มูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 313) พ.ศ. 2540 แต่การขาย Wettem 3083 ในประเทศนั้นมิได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 313) พ.ศ. 2540 ทั้งมิใช่การขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้
สำหรับพืชอันจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงขอ
ให้กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ Wettem 3083 ที่ซื้อขายภายในประเทศหรือ
พิจารณาให้ได้รับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
แนววินิจฉัย: การขาย Wettem 3083 ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ผลิตยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับกำจัดวัชพืช
นั้นเป็นการขายสินค้าซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
กรมสรรพากรไม่สามารถพิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือกำหนดให้การขาย Wettem 3083 ได้รับสิทธิ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามที่บริษัทฯ ร้องขอได้
เลขตู้: 65/31234


ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020