เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
11.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์บนคำขอใช้บริการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2502 วันที่ : 14 มีนาคม 2546
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนค่าซื้ออาคาร
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2508 วันที่ : 3 มีนาคม 2546
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายค่าสินค้าและ
         ค่าบริการไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2565 วันที่ : 17 มีนาคม 2546
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินให้แก่ ชาวต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2571 วันที่ : 17 มีนาคม 2546
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีส่งเงินไปต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2572 วันที่ : 17 มีนาคม 2546
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับรู้รายได้ จากการรับจ้างผลิต
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2575 วันที่ : 17 มีนาคม 2546
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการออกหนังสือรับรองกิจการร่วมค้า
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2576 วันที่ : 17 มีนาคม 2546
18.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
         ภาษีเงินได้สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2791 วันที่ : 20 มีนาคม 2546
19.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากในกรณีรัฐวิสาหกิจแปลงสภาพ
         เป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2804 วันที่ : 20 มีนาคม 2546
20.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายจากการจ่ายเงินตามสัญญาค้ำประกัน
เลขที่หนังสือ : กค 0706/2968 วันที่ : 26 มีนาคม 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020