เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546

หน้า :: 1 : 2
11.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมการให้กู้เงิน
         (Front End Fee)
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11062 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2546
12.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการด้าน
         การบัญชี
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11101 วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2546
13.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการแปลงดอกเบี้ยค้างชำระเป็นต้นเงินกู้ใหม่
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11589 วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2546
14.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินได้ให้นิติบุคคล ที่ขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11591 วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2546
15.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล
         ระหว่างประเทศ มีรายได้จากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11592 วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2546
16.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณียกเว้นภาษีเงินได้จากกิจการฝึกอบรม และรายจ่ายในการส่งลูกจ้าง
         เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เลขที่หนังสือ : กค 0706/11595 วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2546
17.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการดำเนินงานของสถาบันฯ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/12003 วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2546
18.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีซื้อจากค่าติดตั้งลิฟท์สำหรับการประกอบกิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./10782 วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2546
19.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแจ้งย้ายสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./ก.1386 วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2546

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020