เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 : 2
 
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีเงินสำรองเบี้ยประกันภัย
เลขที่หนังสือ : กค.0702/6867วันที่ : 3 กันยายน 2561
2.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารตามส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.6967 วันที่ : 7 กันยายน 2561
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าหรือให้บริการซ่อมแซมเรือเดินทะเลแก่บริษัทต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค. 0702/พ.6968วันที่ : 7 กันยายน 2561
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบวิชาชีพอิสระ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6973วันที่ : 7 กันยายน 2561
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ราย บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6970วันที่ : 7 กันยายน 2561
6.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6971วันที่ : 7 กันยายน 2561
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเฉลี่ยภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคารตามสัดส่วนของรายได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6972 วันที่ : 7 กันยายน 2561
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการรับ - ส่งเอกสารด้วยรถจักรยานยนต์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6969วันที่ : 7 กันยายน 2561
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./6966 วันที่ : 7 กันยายน 2561
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ทายาทของพนักงานธนาคารออมสินที่เสียชีวิต
เลขที่หนังสือ : กค 0702/7026 วันที่ : 10 กันยายน 2561

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020