เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนเงินภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5134 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561
2.เรื่อง : ภาระภาษี กรณีการเช่าและซื้อที่ดินสำหรับสถานกงสุล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5136 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561
3.เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 – ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5137 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561
4.เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ กรณีการขอผ่อนปรนการแจ้งรายการตามแบบ ค.อ.1 - ค.อ.4 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีอากรจากการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5138 วันที่ : 2 กรกฎาคม 2561
5.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจ้างทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./5434 วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020