เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าปุ๋ยเคมีสำหรับพืช
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3476 วันที่ : 2 พฤษภาคม 2561
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3518 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2561
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3519 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2561
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3513 วันที่ : 3 พฤษภาคม 2561
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติผ่อนผันการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3537 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีขออนุมัติออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้รับที่เป็นบุคคลธรรมดา ปีละครั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3538 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/3539 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561
8.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3540 วันที่ : 4 พฤษภาคม 2561
9.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา”
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ.3592 วันที่ : 7 พฤษภาคม 2561
10.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีโครงการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐด้านสุขภาพ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./3737 วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020