เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 : 2 : 3 : 4
 
1.
เรื่อง : การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5975 วันที่ : 1 สิงหาคม 2561
2.
เรื่อง : ภาษีเงินได้ กรณีหักลดหย่อนการบริจาคให้โรงเรียน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5976 วันที่ : 1 สิงหาคม 2561
3.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5977 วันที่ : 1 สิงหาคม 2561
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการระบุชื่อผู้เสียภาษีอากรในหนังสืออื่น ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5978 วันที่ : 1 สิงหาคม 2561
5.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและอากรแสตมป์ กรณียกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายและอากรแสตมป์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5979 วันที่ : 1 สิงหาคม 2561
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5981 วันที่ : 1 สิงหาคม 2561
7.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางวิชาการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5982 วันที่ : 1 สิงหาคม 2561
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการชำระค่าฝึกอบรมให้มูลนิธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6093 วันที่ : 6 สิงหาคม 2561
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6094 วันที่ : 6 สิงหาคม 2561
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/6132 วันที่ : 7 สิงหาคม 2561

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020