เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 ::
1.เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการขายลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางลาดเลื่อน พร้อมติดตั้ง และการให้บริการบำรุงรักษาภายหลังการติดตั้ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/924 วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
2.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/1061 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561
3.เรื่อง : การคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม กรณีวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/1062 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561
4.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./1064 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561
5.เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าปลาหมึกบั้งแช่แข็ง
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/1066 วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2561

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020