เมนูปิด

ข้อหารือภาษีอากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

หน้า :: 1 : 2
1.
เรื่อง : การพิจารณาขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4407 วันที่ : 7 มิถุนายน 2561
2.
เรื่อง : ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4413 วันที่ : 7 มิถุนายน 2561
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4490 วันที่ : 11 มิถุนายน 2561
4.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของตัวแทนระดับภูมิภาค
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4596 วันที่ : 13 มิถุนายน 2561
5.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจดทะเบียนสถานประกอบการ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4597 วันที่ : 13 มิถุนายน 2561
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขออนุมัติหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงินได้
เลขที่หนังสือ : กค 0702/4908 วันที่ : 21 มิถุนายน 2561
7.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 642) พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5000 วันที่ : 26 มิถุนายน 2561
8.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีทำสัญญาฝากขายสินค้ากับนิติบุคคลต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5047 วันที่ : 27 มิถุนายน 2561
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากค่าทดแทนความเสียหายหรือค่าเสื่อมประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจรัฐของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5048 วันที่ : 27 มิถุนายน 2561
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการรับจ้างทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5049 วันที่ : 27 มิถุนายน 2561

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-12-2020